Politica de confidețialitate

I. Politica de confidenţialitate a datelor personale.

Clinica Gauss Clinics, prin natura activității pe care o desfășoară, prelucrează cu bună credință și în conformitate cu prevederile legale date personale ale pacienților, actuali sau potențiali, ale reprezentanților lor legali, convenționali sau ale aparținătorilor, în cadrul operațiunilor sale de furnizare a serviciilor medicale, precum și ale angajaților săi sau candidaților în cadrul proceselor de recrutare.

Clinica Gauss Clinics ia în permanență măsuri tehnice și organizatorice în vederea protejării datelor cu caracter personal încredințate, pe care le va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.

 

II: Scopurile prelucrării datelor personale

Clinica Gauss Clinics colectează și prelucrează datele personale pentru următoarele scopuri :

 • realizarea serviciilor medicale solicitate: programarea serviciilor, transmiterea de remindere și alte detalii privind programarea, încheierea contractului, în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acționează în interesul persoanei vizate, activități de telemedicină, studii epidemiologice; eliberare a rezultatelor investigațiilor clinice sau consultațiilor de specialitate sau altor documente și certificate medicale, înregistrarea pacienților, gestiune administrativă asociată efectuării serviciilor. Furnizarea datelor personale este necesară deoarece clinica Gauss Clinics trebuie să poată gestiona solicitările pacienților cu privire la furnizarea serviciilor medicale. Refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea organizării și furnizării serviciilor medicale solicitate;
 • raportări date către CNAS, DSP, SIUI sau Ministerul Sănătății, autorități fiscale;
 • în scopuri de gestiune financiară, efectuarea de operațiuni fiscale, bancare, de plăți;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, inclusiv în faza pre-litigioasă;
 • în scopul soluționării diferitelor sesizări sau plângeri formulate de către persoanele vizate;
 • în scopul soluționării cererilor și adreselor instituțiilor publice conform competențelor legale ale acestora;
 • în scopul realizării unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale și pentru oferirea de servicii personalizate și îmbunătățirea serviciilor oferite;
 • în scopul evaluării gradului de satisfacție cu privire la serviciile oferite de către clinica Gauss Clinics;
 • în scopul asigurării pazei și protecției persoanelor și valorilor în locația clinica Gauss Clinics, în vederea prevenirii și combaterii săvârșirii de infracțiuni, prin intermediul supravegherii video în locurile accesibile publicului;
 • în scopul desfășurării activităților de recrutare/selecție pentru ocuparea posturilor vacante, gestionarea dosarelor de recrutare pe parcursul diferitelor etape de selecție;
 • în scopul emiterii cardurilor de reduceri sau a celor aferente abonamentelor;
 • în scop de marketing direct, în vederea transmiterii de newslettere, comunicări comerciale privind oferta de servicii, promoții și evenimente organizate de către clinica Gaus Clinics, articole medicale, materiale informative;
 • în momentul vizitării site-ului com, și doar dacă ați fost de acord cu instalarea de cookieuri – serverul web înregistrează în mod automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii Internet (ISP), adresa de la care ne-aţi vizitat, adresele din site pe care le accesaţi, precum şi data şi durata vizitei. Informaţii personale suplimentare vor fi înregistrate numai în cazul în care vor fi divulgate de dumneavoastră, de exemplu în cazul unei înregistrări, a unui sondaj sau în execuţia de conţinut. În acest sens, vă rugăm să consultați politica de cookies. Informaţiile pe care le furnizaţi prin intermediul site-ului ne permit să personalizăm şi să îmbunătăţim în permanenţă modul în care interacţionaţi cu clinica Gauss Clinics.

 

 

III. Categorii de date cu caracter personal

Clinica Gauss Clinics colectează date cu caracter personal direct de la persoana vizată sau de la aparținători sau reprezentanții legali ai acesteia:

 • cu funcție de identificare (cum ar fi: nume prenume, domiciliu, sex, data nașterii, naționalitate, localitate, alte elemente din documentul de identitate, identificatori online);
 • date speciale (cum ar fi: CNP, numărul cardului de sănătate, date privind starea de sanatate, date biometrice, originea rasială, convingeri religioase, după caz). Datele personale privind starea de sănătate sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului, iar prelucrarea acestor date este permisă cu condiția respectării secretului profesional;
 • date financiare și bancare (cum ar fi: număr cont, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dvs, dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră); valabilitatea cardului bancar banca);
 • alte date cu caracter personal (cum ar fi: ocupație, loc de muncă, tip asigurare, denumire asigurator);
 • date de contact (cum ar fi: adresa poștală de corespondență, număr telefon, e-mail);
 • informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile Clinica Gauss Clinics, înregistrările audio ale convorbirilor telefonice din Call-center);
 • date referitoare la profilarea utilizatorilor site-ului conform Politicii de Cookies (vârstă, sex, IP, date de trafic, date de geo-localizare, dispozitiv utilizat, sistem operare, cuvinte cheie căutate de utilizator conform intereselor sale);
 • opinii (pot include date personale cu caracter special) pe care ni le transmiteţi în mod direct sau pe care le postaţi public despre Clinica Gauss Clinics, pe reţele de socializare (social media) sau prin intermediul altor medii de comunicare publică.

 

IV. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrările datelor în scopurile de mai sus au ca temei:

 • încheierea și/sau executarea unui contract de servicii medicale sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 • îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Clinica Gauss Clinics potrivit legii;
 • interesul legitim al Clinica Gauss Clinics, cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor nr. 679/2016;
 • protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau a altei persoane fizice;

 

V. Durata păstrării datelor cu caracter personal

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este limitată la ceea ce este necesar pentru scopurile de procesare și până la expirarea termenelor de arhivare.

Clinica Gauss Clinics va șterge datele cu caracter personal la momentul la care solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare se realizează ca efect al interesului legitim al Clinicii Gauss Clinics sau este impusă de o prevedere legală, date care vor fi șterse în termenul prevăzut de lege pentru aceasta.

În cazul în care păstrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopuri specificate de lege, Clinica Gauss Clinics va păstra în continuare datele pentru perioada impusă.

 

VI. Procese de profilare automată și decizii automatizate

Clinica Gauss Clinics nu folosește datele personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității persoanelor vizate.

Clinica Gauss Clinics nu folosește datele personale pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.

 

VII. Destinatarii datelor

Clinica Gauss Clinics poate dezvălui datele personale următoarelor categorii de destinatari: autorități și instituții publice centrale și locale, asiguratori, profesioniști ce colaborează cu Clinica Gauss Clinics respectând secretul profesional, alți furnizori de servicii medicale (spitale sau ambulatorii de specialitate, servicii paraclinice sau imagistică medicală etc.) implicați în furnizarea serviciilor medicale. Clinica Gauss Clinics poate dezvălui către terți date strict necesare pentru gestionarea activităților administrative ce sprijină activitatea medicală.

Clinica Gauss Clinics poate comunica datele dumneavoastră către persoane împuternicite care prelucrează date cu caracter personal pe seama Clinicii Gauss Clinics (exemplu: societăți de arhivare, entități care asigură recuperarea creanțelor, furnizori de servicii de marketing direct, curieri etc.).

Clinica Gauss Clinics va dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a se conforma oricărei obligaţii legale sau în virtutea obligaţiilor faţă de o autoritate publică sau pentru a proteja drepturile, proprietatea Clinicii Gauss Clinics sau a clienţilor săi.

Datele transmise destinatarilor vor fi adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopurile în care au fost colectate și dezvăluite.

 

VIII: Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Clinica Gauss Clinics respectă drepturile care privesc protecția datelor personale, drepturi care se pot exercita de dumneavoastră printr-o cerere scrisă adresată Clinicii Gauss Clinics , la sediul acesteia din Strada Ion Neculce 18, București 011255 sau la adresa de email office@gaussclinics.com.

Cererea trebuie să conțină o descriere precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați și să fie însoțită de un document de identitate care să permită identitificarea dumneavoastră.

Folosirea informațiilor din documentul de identitate este limitată strict la activitatea de confirmare a identității și nu va genera o stocare a datelor personale mai mult decât este necesar în acest scop.

 

IX. Ca utilizator al acestui site web, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de a cere Clinici Gauss Clinics accesul la aceste date;
 • dreptul de a fi informat cu privire la datele personale pe care le prelucrează Clinica Gauss Clinics, scopul, transferul către terți, precum și perioada de stocare a acestor date;
 • dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii suplimentare solicitate, Clinica Gauss Clinics își rezervă dreptul de a percepe o taxă;
 • dreptul de a cere Clinicii Gauss Clinics rectificarea datelor inexacte/incomplete care vă privesc;
 • dreptul de a cere Clinicii Gauss Clinics ștergerea datelor personale care vă privesc, cu excepția cazului în care există motive legitime care să prevaleze cererii dumneavoastră;
 • dreptul de a cere Clinicii Gauss Clinics restricționarea prelucrării. Clinica Gauss Clinics va puta stoca și prelucra datele personale din motive de interes public, îndeplinirea unei obligații legale sau pentru apărarea împotriva unei plângeri legale, întemeierea unei reclamații legale sau pentru a proteja drepturile unei persoane;
 • dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor, atunci când scopul prelucrării îl reprezintă marketingul direct, inclusiv la crearea de profiluri atunci când măsura este legată de marketingul direct respectiv. Clinica Gauss Clinics nu va mai prelucra datele, cu excepția cazului în care există motive legitime sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă aceasta are un impact semnificativ asupra persoanei vizate;
 • dreptul de portare a datelor cu caracter personal furnizate Clinicii Gauss Clinics în formă electronică, structurată, utilizată curent, lizibilă automat, cu posibilitatea ca datele respective să fie transferate unui alt operator;
 • în cazul în care considerați că prelucrarea s-a făcut cu nerespectarea legislației în vigoare, aveți dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Menționăm că nu ne asumăm răspunderea cu privire la informațiile și politicile de confidențialitate aferente site-urilor către care se face trimitere prin link-urile postate pe website-ul nostru.

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate.